Maliyetlerinizi

yönetebiliyor musunuz?

Maliyetlerinizi doğru yönetebiliyor musunuz?

Müşteri bazında ne kadar kâr ettiğinizden haberdar mısınız?

Para fazlanız veya eksiğiniz mi var?

Kredi kullanmanız gerekiyor mu?

Tahsilatlardaki gecikmenin size yazdığı parasal yük ne kadar?

Tüm fonksiyonlarınız ne kadar sağlıklı ve verimli bir şekilde işlerse işlesin; finans yönetiminiz zayıfsa işletme olarak başarıya ulaşmanız kesinlikle mümkün değildir. Üstelik iş dünyasının acımasız ortamında, aniden uçurumlardan uçurum beğenir hâle gelebilirsiniz.

Netsis olarak yarattığımız Finans Yönetimi çözümleri; cari hesaplar, çek, senet, nakit tahsilat ve tediye işlemleri, banka hesapları yönetimi, malzeme alımları, işçilik giderleri, amortisman, genel giderler gibi son derece kapsamlı bir çerçevede size yardımcı olacak uygulamaları kapsar.


 
 
 e-Defter Uygulaması

e-Defter Uygulaması Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin belirli format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin e-Defter kapsamında tutulması öngörülmüştür.

e-Defter uygulamak isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır (Netsis olarak Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı e-Defter uygulamamızı sağlamaktayız).

 

 e-Defter Uygulaması Nasıl Çalışır? 

·      E-Defter dosyaları belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.

·         Oluşturulan e-Defter dosyası mühürlenir (tüzel kişiler) ya da imzalanır (gerçek kişiler). (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-Defter beratının alınması zorunludur.)

·     Mühürlenen ya da imzalanan e-Defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur.

·     Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır ve paketlenir.

 

·         Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.

·         Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır.

·         Erişime açılan e-Defter beratı ile imzalı veya mühürlü e-Defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.

 

e-Defter Başvuru Süreci

·         Gerçek kişi mükellefler için nitelikli elektronik sertifika (e-imza) temin edilmesi,

·         Tüzel kişi mükellefler için elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin edilmesi,

·         Uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanılması,

·         www.edefter.gov.tr adresinde bulunan bilgi ve belgelerin tamamlanarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesi.